newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"

2012-03-07


Alior Bank zosta³ laureatem konkursu "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci", zwyciê¿aj±c w kategoriach "Najlepszy bank ¶redni i ma³y" oraz "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank".


Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"

Ponadto prezes Alior Banku, Wojciech Sobieraj, otrzyma³ tytu³ "Mened¿era Roku". Wyniki presti¿owego konkursu og³oszono 6 marca br. podczas Wielkiej Gali Liderów Bankowo¶ci, która odby³a siê w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego.Alior Bank zwyciê¿y³ w kategorii "Banki ma³e i ¶rednie", obejmuj±cej instytucje finansowe z kapita³em w³asnym do 1,5 mld PLN. Bank okaza³ siê bezkonkurencyjny pod wzglêdem ocenianych kryteriów, takich jak bezpieczeñstwo, rentowno¶æ oraz wzrost. Kapitu³a konkursu doceni³a przyjêt± przez Alior Bank strategiê, opart± na zrównowa¿onym i racjonalnym rozwoju, która zapewnia bezpieczeñstwo i stabilno¶æ, a jednocze¶nie umo¿liwia uzyskiwanie ponadprzeciêtnych wyników biznesowych.Zwyciêstwo w kategorii "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank" jest potwierdzeniem rosn±cej rynkowej pozycji Alior Banku. W uzasadnieniu Kapitu³a wskaza³a na fakt, ¿e Alior Bank jest jedn± z najnowocze¶niejszych i najszybciej rozwijaj±cych siê instytucji finansowych w Polsce. W 2011 roku Bank zanotowa³ rekordowy, blisko 50% wzrost liczby klientów indywidualnych, skutecznie konkuruj±c z instytucjami finansowymi, które s± obecne na polskim rynku od wielu lat. Bank systematycznie wzbogaca ofertê produktów i us³ug o innowacyjne rozwi±zania. Sukcesem okaza³a siê nowa us³uga "Rachunki bez op³at", która umo¿liwi³a wszystkim, nie tylko klientom Banku, op³acanie rachunków bez prowizji w oddzia³ach.  Towarzysz± temu inwestycje w rozwój sieci oddzia³ów i placówek partnerskich oraz stale zwiêkszaj±ce siê zatrudnienie.Du¿ym wyró¿nieniem jest presti¿owy tytu³ "Mened¿era Roku", przyznany prezesowi Alior Banku. Kapitu³a Konkursu nagrodzi³a Wojciecha Sobieraja jako pomys³odawcê i inicjatora rozwi±zañ, które wyznaczaj± nowe trendy na rynku us³ug bankowych. Doceni³a tak¿e fakt, ¿e zarz±dzany przez niego Alior Bank dynamicznie siê rozwija, zachowuj±c najwy¿sze standardy jako¶ci obs³ugi, zgodnie z zasad± wy¿szej kultury bankowo¶ci. Wymiernym wyznacznikiem skuteczno¶ci modelu zarz±dzania Alior Bankiem jest wypracowanie  w 2011 roku zysku w wysoko¶ci 150 mln z³ netto, o 50% wy¿szego ni¿ w przyjêtym biznesplanie.Konkurs "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci" odby³ siê w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego.  Kapitu³ê konkursu tworz± uznani eksperci z dziedziny finansów, cz³onkowie rz±du oraz  dziennikarze ekonomiczniczni. W ramach konkursu przyznano wyró¿nienia w nastêpuj±cych kategoriach: "Najlepszy bank du¿y", "Najlepszy bank ¶redni i ma³y", "Najciekawsza innowacja bankowa", "Najbardziej mobilny bank", "Mened¿er roku", "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank" oraz "CSR".


rdo: www.aliorbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Promocja kredytów mieszkaniowych w Credit Agricole
0z³ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego i mar¿a 0% w pierwszym roku kredytowania to naj¶wie¿sza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla szukaj±cych ¶rodków na zakup swojego domu lub mieszkania.

Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy
Kredyt refinansowy Citi Handlowy to interesuj±ca propozycja zw³aszcza dla kredytobiorców, którzy w ostatnim czasie finansowali nabycie swoich nieruchomo¶ci po¿yczkami z mar¿± na poziomie 2-3%.

Kolejny bank wycofuje siê z franka
DB PBC ca³kowicie wycofa³ siê z finansowania w szwajcarskiej walucie, a sposób w jaki to sprawi³ jest radykalny. Deutsche Bank nie tylko koñczy akceptowania nowych wniosków, a tak¿e anuluje wszystkie te, które s± ju¿ procesowane.

Kredyty mieszkaniowe Banku Pocztowego w pierwszej pi±tce
Do 20 sierpnia br. trwa promocja Banku Pocztowego, w której kredyty mieszkaniowe banku na 100proc. warto¶ci nieruchomo¶ci dostêpne s± z nisk± mar¿± 1,25proc. i bez prowizji.

Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?
Ocena aktualnego stanu krajowej mieszkaniówki, od którego zale¿ny jest segment kredytów mieszkaniowych nie wypad³a pozytywnie.

Wybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznieWybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznie
Banki zachêcaj± promocjami kredytów hipotecznych. Je¿eli kto¶ podejmie decyzjê teraz wzi±æ kredyt mieszkaniowy na 400 tys. PLN, mo¿e zaoszczêdziæ przesz³o 240 z³ co miesi±c.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%