newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Jesienna promocja produktów mieszkaniowych w BNP Paribas

2011-09-20


Kredytobiorcy, którzy od 19.09 do 15.12 br. podejm± decyzjê na wziêcie Kredytu Hipotecznego, Kredytu Hipotecznego Refinansowego b±d¼ Kredytu Mieszkaniowego w programie z dop³atami rz±dowymi Rodzina na Swoim, otrzymaj± okazyjn± mar¿ê.


Jesienna promocja produktów mieszkaniowych w BNP Paribas

Otrzymaj± mar¿ê w wysoko¶ci 0,9 proc. przez pierwsze 5 lat kredytowania nie patrz±c na kwotê kredytu hipotecznego i poziom kwoty kredytu do warto¶ci nieruchomo¶ci.

 

Do tej pory okres specjalnej mar¿y wynosi³ 3 lata. W kolejnych latach sp³aty kredytu hipotecznego mar¿a wyniesie 1,29proc. W ofercie Dwuwalutowego Kredytu Mieszkaniowego lub Refinansowego udzielanego w EUR lub z³otówkach, specjalna mar¿a wyniesie 1,42proc. w ca³ym okresie sp³aty kredytu. Mar¿a na tym poziomie bêdzie dotyczy³a zarówno czê¶ci kredytu hipotecznego w PLN jak i EUR. Warunkami promocyjnymi objête zosta³y jeszcze inne produkty hipoteczne: Kredyt Multi hipoteka, w przypadku którego sta³a mar¿a bêdzie wynosiæ od 1,62proc. a tak¿e Kredyt na cel dowolny z zabezpieczeniem hipotecznym z mar¿± od 3,12proc. W ramach promocji, wszystkie produkty hipoteczne zwolnione s± z prowizji za uruchomienie kredytu hipotecznego.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Najszybciej kredyt hipoteczny dostaniesz w Pekao SA, zw³aszcza do 300 tys. PLNNajszybciej kredyt hipoteczny dostaniesz w Pekao SA, zw³aszcza do 300 tys. PLN
Szybkie procedury kredytowe to atut Pekao SA. Pekao SA wygrywa z innymi bankami g³ównie dziêki uproszczeniu procedur kredytowych dla wniosków do 300 tys. PLN

Rata ni¿sza o 800 z³ dziêki porównaniu ofert.Rata ni¿sza o 800 z³ dziêki porównaniu ofert.
Rata identycznego kredytu w wielu instytucjach finansowych mo¿e siê ró¿niæ a¿ o blisko 800 z³. Zestawiaj±c oferty mo¿na wiêc wiele zaoszczêdziæ.

Kredyty walutowe: PKO Bank Polski zaostrza wymagania bardziej ni¿ chce tego nadzór Kredyty walutowe: PKO Bank Polski zaostrza wymagania bardziej ni¿ chce tego nadzór
Choæ ¿adna rekomendacja nadzoru nie ¿±da od banków, by kredyty z niewielkim wk³adem w³asnym udziela³y tylko kredytobiorcom o wysokich dochodach, kilka instytucji zastosowa³o tak± restrykcjê.

Kredyty bez prowizji w Lukas Banku
Po wakacjach LUKAS Bank zmniejsza koszty kredytów. Przez równy miesi±c prowizja bêdzie wynosiæ 0% za kredyt hipoteczny, po¿yczkê gotówkow± oraz samochodowy.

Koniec kredytów walutowych?Koniec kredytów walutowych?
KNF na dobre zamierza zakazaæ przyznawania kredytów w walucie. Mimo i¿ nie robi tego wyra¼nie. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji Rekomendacji S, ¿yczy³aby sobie, aby takich kredytów nie sprzedawa³y banki, które da³y radê ich ju¿ sporo przyznaæ

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%