newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Kolejny bank wycofuje siê z franka

2011-10-21


DB PBC ca³kowicie wycofa³ siê z finansowania w szwajcarskiej walucie, a sposób w jaki to sprawi³ jest radykalny. Deutsche Bank nie tylko koñczy akceptowania nowych wniosków, a tak¿e anuluje wszystkie te, które s± ju¿ procesowane.


W pierwszej kolejno¶ci z uruchamiania kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim wycofa³y siê BPH, mBank, ALior i Multibank, a Nordea do 15 tys. PLN na rêkê (dla ca³ego gospodarstwa domowego, bez wzglêdu na liczbê osób) zwiêkszy³a próg dochodowy. Franka szwajcarskiego mo¿na znale¼æ te¿ w ofercie PKO Banku Polskiego, ale atrakcyjno¶æ jego propozycji to znaczy mar¿a ponad 6 p.p. raczej t³umów nie pozyska.

 

Zrezygnowanie Deutsche Banku z kredytów w CHF zosta³o wdro¿one w ¿ycie bezzw³ocznie czyli od 21 pa¼dziernika bie¿±cego roku.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Promocja kredytów mieszkaniowych w Credit Agricole
0z³ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego i mar¿a 0% w pierwszym roku kredytowania to naj¶wie¿sza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla szukaj±cych ¶rodków na zakup swojego domu lub mieszkania.

Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci" Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"
Alior Bank zosta³ laureatem konkursu "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci", zwyciê¿aj±c w kategoriach "Najlepszy bank ¶redni i ma³y" oraz "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank".

Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy
Kredyt refinansowy Citi Handlowy to interesuj±ca propozycja zw³aszcza dla kredytobiorców, którzy w ostatnim czasie finansowali nabycie swoich nieruchomo¶ci po¿yczkami z mar¿± na poziomie 2-3%.

Kredyty mieszkaniowe Banku Pocztowego w pierwszej pi±tce
Do 20 sierpnia br. trwa promocja Banku Pocztowego, w której kredyty mieszkaniowe banku na 100proc. warto¶ci nieruchomo¶ci dostêpne s± z nisk± mar¿± 1,25proc. i bez prowizji.

Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?
Ocena aktualnego stanu krajowej mieszkaniówki, od którego zale¿ny jest segment kredytów mieszkaniowych nie wypad³a pozytywnie.

Wybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznieWybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznie
Banki zachêcaj± promocjami kredytów hipotecznych. Je¿eli kto¶ podejmie decyzjê teraz wzi±æ kredyt mieszkaniowy na 400 tys. PLN, mo¿e zaoszczêdziæ przesz³o 240 z³ co miesi±c.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%