newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy

2011-11-22


Kredyt refinansowy Citi Handlowy to interesuj±ca propozycja zw³aszcza dla kredytobiorców, którzy w ostatnim czasie finansowali nabycie swoich nieruchomo¶ci po¿yczkami z mar¿± na poziomie 2-3%.


Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy

Dziêki przeniesieniu swoich zobowi±zañ finansowych do Citi Handlowy klienci ci zyskaæ mog± nawet kilkadziesi±t z³otych co miesi±c, kilkaset co roku. Kredyt refinansowy w Citi Handlowy to po¿yczka na sp³atê mieszkaniowych kredytów hipotecznych w innych instytucjach finansowych.

 

W zale¿no¶ci od aktywno¶ci kredytobiorcy na innych produktach banku mar¿a produktu refinansowego w Citi Handlowy mo¿e stanowiæ od 0.8% do 1,3%. Wysoko¶æ mar¿y wyznaczana jest indywidualnie dla ka¿dego kredytobiorcy. Prowizja takiego kredytu refinansowego to 0%. Co wiêcej, Citi Handlowy nie pobiera op³aty za wycenê nieruchomo¶ci, a tak¿e pokrywa koszt wpisu do ksiêgi wieczystej. Kredyt refinansowy w Citi Handlowy udzielany jest na kwoty powy¿ej 80 000 PLN. Citi Handlowy proponuje kredyty refinansowe w PLN, a maksymalna kwota kredytu to 90% warto¶ci nieruchomo¶ci. Sp³atê kredytu klienci mog± rozpisaæ na maksymalnie 35 lat. Minimalny miesiêczny dochód netto wnioskodawców ubiegaj±cych siê o kredyt hipoteczny musi stanowiæ co najmniej 3 tys. z³.

 

Takie warunki powoduj±, ¿e propozycja kredytu refinansowego w Banku z op³at± za udzielenie kredytu w wys. 0%, brakiem op³aty za wpis do ksi±g wieczystych oraz wycenê nieruchomo¶ci, to jedna z najbardziej korzystnych propozycji na rynku.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Promocja kredytów mieszkaniowych w Credit Agricole
0z³ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego i mar¿a 0% w pierwszym roku kredytowania to naj¶wie¿sza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla szukaj±cych ¶rodków na zakup swojego domu lub mieszkania.

Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci" Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"
Alior Bank zosta³ laureatem konkursu "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci", zwyciê¿aj±c w kategoriach "Najlepszy bank ¶redni i ma³y" oraz "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank".

Kolejny bank wycofuje siê z franka
DB PBC ca³kowicie wycofa³ siê z finansowania w szwajcarskiej walucie, a sposób w jaki to sprawi³ jest radykalny. Deutsche Bank nie tylko koñczy akceptowania nowych wniosków, a tak¿e anuluje wszystkie te, które s± ju¿ procesowane.

Kredyty mieszkaniowe Banku Pocztowego w pierwszej pi±tce
Do 20 sierpnia br. trwa promocja Banku Pocztowego, w której kredyty mieszkaniowe banku na 100proc. warto¶ci nieruchomo¶ci dostêpne s± z nisk± mar¿± 1,25proc. i bez prowizji.

Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?
Ocena aktualnego stanu krajowej mieszkaniówki, od którego zale¿ny jest segment kredytów mieszkaniowych nie wypad³a pozytywnie.

Wybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznieWybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznie
Banki zachêcaj± promocjami kredytów hipotecznych. Je¿eli kto¶ podejmie decyzjê teraz wzi±æ kredyt mieszkaniowy na 400 tys. PLN, mo¿e zaoszczêdziæ przesz³o 240 z³ co miesi±c.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%