newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Kredyty mieszkaniowe Banku Pocztowego w pierwszej pi±tce

2011-08-12


Do 20 sierpnia br. trwa promocja Banku Pocztowego, w której kredyty mieszkaniowe banku na 100proc. warto¶ci nieruchomo¶ci dostêpne s± z nisk± mar¿± 1,25proc. i bez prowizji.


O udziale w promocji przes±dza termin z³o¿enie wniosku kredytowego w oddziale. Wnioski z³o¿one do 20 sierpnia br. bêd± rozwa¿ane w zakresie trwaj±cej oferty specjalnej.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Promocja kredytów mieszkaniowych w Credit Agricole
0z³ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego i mar¿a 0% w pierwszym roku kredytowania to naj¶wie¿sza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla szukaj±cych ¶rodków na zakup swojego domu lub mieszkania.

Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci" Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"
Alior Bank zosta³ laureatem konkursu "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci", zwyciê¿aj±c w kategoriach "Najlepszy bank ¶redni i ma³y" oraz "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank".

Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy
Kredyt refinansowy Citi Handlowy to interesuj±ca propozycja zw³aszcza dla kredytobiorców, którzy w ostatnim czasie finansowali nabycie swoich nieruchomo¶ci po¿yczkami z mar¿± na poziomie 2-3%.

Kolejny bank wycofuje siê z franka
DB PBC ca³kowicie wycofa³ siê z finansowania w szwajcarskiej walucie, a sposób w jaki to sprawi³ jest radykalny. Deutsche Bank nie tylko koñczy akceptowania nowych wniosków, a tak¿e anuluje wszystkie te, które s± ju¿ procesowane.

Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?
Ocena aktualnego stanu krajowej mieszkaniówki, od którego zale¿ny jest segment kredytów mieszkaniowych nie wypad³a pozytywnie.

Wybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznieWybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznie
Banki zachêcaj± promocjami kredytów hipotecznych. Je¿eli kto¶ podejmie decyzjê teraz wzi±æ kredyt mieszkaniowy na 400 tys. PLN, mo¿e zaoszczêdziæ przesz³o 240 z³ co miesi±c.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%