newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Po¿yczka Zabezpieczona Meritum Banku laureatem rankingów

2013-03-21


Po¿yczka Zabezpieczona Meritum Banku zosta³a doceniona w dwóch niezale¿nych rankingach po¿yczek hipotecznych zajmuj±c 1. miejsce w rankingu Open Finance oraz 2.


pozycjê w rankingu Expandera.Twórcy rankingów podkre¶laj±, ¿e po¿yczka pod hipotekê to najtañsza forma kredytu na dowolny cel. Podkre¶laj±, ¿e plusem po¿yczki hipotecznej jest jej niskie oprocentowanie i niskie miesiêczne raty - nawet o 50% ni¿sze ni¿ w przypadku kredytu gotówkowego.Po¿yczka Zabezpieczona to propozycja dla klientów, chc±cych otrzymaæ du¿± kwotê na dowolny cel lub na sp³atê kredytów w innych bankach. To doskona³y sposób na obni¿enie wysoko¶ci sp³acanych rat kredytów konsumpcyjnych. Z takiego rozwi±zania mog± skorzystaæ klienci , którzy s± w³a¶cicielami domu lub mieszkania.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Obcokrajowiec a produkt hipotecznyObcokrajowiec a produkt hipoteczny
Obcokrajowiec uzyskuj±cy dochody w walucie innej ani¿eli PLN, w wiêkszej ilo¶ci banków mo¿e uzyskaæ kredyt hipoteczny. Taka osoba powinien jednak spe³niæ kilka wymogów ustalanych indywidualnie przez banki.

Ranking hipotecznych po¿yczek. W którym banku jest najtaniej?Ranking hipotecznych po¿yczek. W którym banku jest najtaniej?
Po¿yczka hipoteczna to najtañszy sposób finansowania zakupu auta, wyposa¿enia domu lub nawet wakacyjnego wyjazdu. Lepsza oferta to tylko kredyt mieszkaniowy, lecz ten mo¿na przeznaczyæ tylko na zakup lub odnowienie domu lub mieszkania.

BO¦ kolejny raz zmniejsza koszty kredytów hipotecznychBO¦ kolejny raz zmniejsza koszty kredytów hipotecznych
Po raz szósty w tym roku Bank Ochrony ¦rodowiska zmniejsza koszty kredytów hipotecznych. Do koñca wrze¶nia klienci mog± liczyæ na ni¿sz± mar¿ê a tak¿e brak prowizji przygotowawczej.

Bank ING rozpoczyna jesieñ hipoteczn± Bank ING rozpoczyna jesieñ hipoteczn±
W tym tygodniu ruszy³a nastêpna akcja, która rozpoczê³a równolegle jesienn± ofensywê hipoteczn±. ING Bank ¦l±ski zmniejszy³ mar¿e oraz dorzuci³ dodatkowo brak op³at za szybsz± sp³atê kredytu.

Po¿yczka hipoteczna w Meritum Banku
Bank wprowadza po¿yczkê hipoteczn± dla osób fizycznych. Dziêki najnowszej ofercie Meritum Banku klient posiadaj±cy nieruchomo¶æ bêdzie mia³ mo¿liwo¶æ dostania ¶rodków na dowolny cel lub sp³aciæ swoje kredyty w innych bankach.

Udzia³ PKO Banku Polskiego w rynku kredytów w PLN wyniós³ 35,1 proc. Udzia³ PKO Banku Polskiego w rynku kredytów w PLN wyniós³ 35,1 proc.
W propozycji banku, nie wspominaj±c o z³otowych, mo¿emy odnale¼æ tak¿e kredyty w EUR, CHF, GBP i USD. Wed³ug danych ZBP wk³ad PKO BP w rynku po¿yczek razem w pierwszym pó³roczu 2010 roku w ujêciu warto¶ciowym osi±gn±³ 27,9 proc.

Deutsche Bank obni¿a mar¿e kredytów mieszkaniowych w PLN i EUR oraz przed³u¿a promocjê Prowizja 0%
Bank obni¿a mar¿e kredytów mieszkaniowych nawet o 0,2% dla PLN i 0,4% dla EUR. Jednocze¶nie do 30 czerwca br. przed³u¿a promocjê warunkuj±c± uzyskanie kredytu mieszkaniowego w obu tych walutach bez ponoszenia prowizji.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%