newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Promocja kredytów mieszkaniowych w Credit Agricole

2012-04-05


0z³ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego i mar¿a 0% w pierwszym roku kredytowania to naj¶wie¿sza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla szukaj±cych ¶rodków na zakup swojego domu lub mieszkania.


Promocja obowi±zuje do 1.06.2012r. Ju¿ od 2.04.2012r klienci Credit Agricole, którzy zdecyduj± siê na zaci±gniêcie kredytu hipotecznego lub kredytu hipotecznego z dop³atami Rodzina na Swoim bêd± mogli skorzystaæ z najnowszej oferty promocyjnej. Zgodnie z jej za³o¿eniami mar¿a banku w czasie pierwszego roku od momentu uruchomienia kredytu hipotecznego stanowiæ bêdzie 0%. Po tym okresie klienci uzyskaj± mar¿ê uzale¿nion± od posiadanego wk³adu w³asnego mieszcz±c± siê w przedziale od 0,99 do 1,30%. Dodatkowo osoby, które z³o¿± wniosek bezpo¶rednio w placówce nie zap³ac± równie¿ prowizji za uzyskanie kredytu hipotecznego.

 

Promocja obejmuje finansowanie nieruchomo¶ci zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Je¿eli kredytobiorca zdecyduje siê na wcze¶niejsz± sp³atê kredytu hipotecznego w okresie pierwszych czterech lat prowizja wyniesie 3 %.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci" Alior Bank "Liderem ¦wiata Bankowo¶ci"
Alior Bank zosta³ laureatem konkursu "Liderzy ¦wiata Bankowo¶ci", zwyciê¿aj±c w kategoriach "Najlepszy bank ¶redni i ma³y" oraz "Najszybciej rozwijaj±cy siê bank".

Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy Kredyt hipoteczny refinansowy w Citi Handlowy
Kredyt refinansowy Citi Handlowy to interesuj±ca propozycja zw³aszcza dla kredytobiorców, którzy w ostatnim czasie finansowali nabycie swoich nieruchomo¶ci po¿yczkami z mar¿± na poziomie 2-3%.

Kolejny bank wycofuje siê z franka
DB PBC ca³kowicie wycofa³ siê z finansowania w szwajcarskiej walucie, a sposób w jaki to sprawi³ jest radykalny. Deutsche Bank nie tylko koñczy akceptowania nowych wniosków, a tak¿e anuluje wszystkie te, które s± ju¿ procesowane.

Kredyty mieszkaniowe Banku Pocztowego w pierwszej pi±tce
Do 20 sierpnia br. trwa promocja Banku Pocztowego, w której kredyty mieszkaniowe banku na 100proc. warto¶ci nieruchomo¶ci dostêpne s± z nisk± mar¿± 1,25proc. i bez prowizji.

Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?Jak bêdzie siê kszta³towa³ rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce?
Ocena aktualnego stanu krajowej mieszkaniówki, od którego zale¿ny jest segment kredytów mieszkaniowych nie wypad³a pozytywnie.

Wybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznieWybierz najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy i oszczêdzaj 240 PLN miesiêcznie
Banki zachêcaj± promocjami kredytów hipotecznych. Je¿eli kto¶ podejmie decyzjê teraz wzi±æ kredyt mieszkaniowy na 400 tys. PLN, mo¿e zaoszczêdziæ przesz³o 240 z³ co miesi±c.

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%