newsy rss Kredyty hipoteczne
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Rata ni¿sza o 800 z³ dziêki porównaniu ofert.

2011-07-26


Rata identycznego kredytu w wielu instytucjach finansowych mo¿e siê ró¿niæ a¿ o blisko 800 z³. Zestawiaj±c oferty mo¿na wiêc wiele zaoszczêdziæ.


Rata ni¿sza o 800 z³ dziêki porównaniu ofert.

W 2011 roku Rada Polityki Pieniê¿nej ju¿ cztery razy podnosi³a stopy procentowe. W wyniku czego wzrasta oprocentowanie kredytów w z³otych oraz ich raty. Aktualnie oferty banków s± tak ró¿ne, ¿e mo¿e siê tak¿e okazaæ, ¿e kredyt mieszkaniowy w EUR czy w CHF bêdzie wy¿ej oprocentowany ni¿ kredyt mieszkaniowy w z³otych.

Dla przyk³adu w Getin Banku oprocentowanie kredytu w EUR stanowi 6,07%. W PKO Banku Polskim oprocentowanie kredytu we frankach to a¿ 6,94%. W wyniku czego raty opisanych kredytów na kwotê 300 tys. z³ na 30 lat wynios± ponad 2 000 z³. Tymczasem rata przeciêtnego kredytu w z³otych wynosi teraz nieca³e 1 800 z³. Nawet niedu¿a ró¿nica w oprocentowaniu mo¿e bowiem spowodowaæ, ¿e ca³kowity koszt kredytu podniesie siê o kilkadziesi±t tysiêcy z³otych. Byæ mo¿e warto wiêc udaæ siê do doradcy finansowego, który mo¿e porównaæ dla nas propozycje wielu banków.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Jesienna promocja produktów mieszkaniowych w BNP Paribas Jesienna promocja produktów mieszkaniowych w BNP Paribas
Kredytobiorcy, którzy od 19.09 do 15.12 br. podejm± decyzjê na wziêcie Kredytu Hipotecznego, Kredytu Hipotecznego Refinansowego b±d¼ Kredytu Mieszkaniowego w programie z dop³atami rz±dowymi Rodzina na Swoim, otrzymaj± okazyjn± mar¿ê.

Najszybciej kredyt hipoteczny dostaniesz w Pekao SA, zw³aszcza do 300 tys. PLNNajszybciej kredyt hipoteczny dostaniesz w Pekao SA, zw³aszcza do 300 tys. PLN
Szybkie procedury kredytowe to atut Pekao SA. Pekao SA wygrywa z innymi bankami g³ównie dziêki uproszczeniu procedur kredytowych dla wniosków do 300 tys. PLN

Kredyty walutowe: PKO Bank Polski zaostrza wymagania bardziej ni¿ chce tego nadzór Kredyty walutowe: PKO Bank Polski zaostrza wymagania bardziej ni¿ chce tego nadzór
Choæ ¿adna rekomendacja nadzoru nie ¿±da od banków, by kredyty z niewielkim wk³adem w³asnym udziela³y tylko kredytobiorcom o wysokich dochodach, kilka instytucji zastosowa³o tak± restrykcjê.

Kredyty bez prowizji w Lukas Banku
Po wakacjach LUKAS Bank zmniejsza koszty kredytów. Przez równy miesi±c prowizja bêdzie wynosiæ 0% za kredyt hipoteczny, po¿yczkê gotówkow± oraz samochodowy.

Koniec kredytów walutowych?Koniec kredytów walutowych?
KNF na dobre zamierza zakazaæ przyznawania kredytów w walucie. Mimo i¿ nie robi tego wyra¼nie. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji Rekomendacji S, ¿yczy³aby sobie, aby takich kredytów nie sprzedawa³y banki, które da³y radê ich ju¿ sporo przyznaæ

Kredyty hipoteczne:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2022-10-06
USD4,8989+1,26%
EUR4,8445+0,66%
CHF4,9874+1,17%
GBP5,5303+0,06%